காயத்ரி மந்திரத்தின் உள்ளார்ந்த பொருளும் தியான சாதனையும்

 
 
காயத்ரிமந்திரத்தினை சிலர் வெறும் சூரியனை நோக்கிய பிரார்த்தனை மந்திரமெனவே கருதி வருகின்றனர். உண்மையில் அது ஒளியான பரம்பொருளை குறிக்கும் பிரார்த்தனை, அத்துடன் பிரார்த்தனை மட்டுமல்ல அதன் சொல் அமைப்புகளும் ஒலியமைப்புகளும் மந்திர சாஸ்திரத்தின் மூலம் பிரபஞ்ச சக்தியின் ஒலிஅதிர்வுகளை ஜெபிப்பவர்கள் உடலிலும் மனதிலும் உருவாக்கும் வண்ணம் ரிஷிகள் ஒழுங்கமைத்திருக்கிறார்கள். ஆக அது பிரார்த்தனை மந்திரமாக இருக்கும் அதேவேளை பிரபஞ்ச மஹாசக்தியை ஆகர்ஷிக்கும் மந்திரமாகவும் இருக்கின்றது என்பது தனிச் சிறப்பு.
  
அதன் மூலக்கருத்து ஞானத்தினை அடைவதியே வலியுறுத்துகிறது, புத்தி ஞானத்தினை அடைந்தால் வாழ்க்கையின் எல்லாப்பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணும் ஆற்றல் உண்டாகின்றது. காயத்ரிமந்திரத்தின் மூலக்கருத்தும் அதை ஜெபிப்பதால் உண்டாகும் தெய்வ சக்தியும் இந்த ஆற்றலை சாதகனில் ஏற்படுத்துகிறது. ஆக இது ஒரு கண்மூடித்தனமான விளக்கமற்ற மத வழிபாடல்ல! மந்திர அலைகளால் உருவான சக்தி சாதகனின் மனப்பரிணாமத்தில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தி ஞானத்தினை தந்து அதனூடாக சாதகனது வாழ்வில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் வழி முறையே காயத்ரி சாதனையாகும்.

இனி காயத்ரி மந்திரத்தினை பார்ப்போம்

ஓம் பூர் புவ ஸ்வஹ தத் ஸவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ ந ப்ரசோதயாத்

இனி இவற்றின் உள்ளர்த்ததினைப் பார்ப்போம்;

 • ஓம்: பிரம்மம்
 • பூர்: பிராணன்
 • புவ: துன்ப‌த்தினை அழிக்கும் ச‌க்தி
 • ஸ்வ‌ஹ‌: இன்ப‌த்தினை த‌ரும் ச‌க்தி
 • த‌த்: அது
 • ஸ‌விது:சூரிய‌னைப் போன்று பிர‌காச‌மான‌
 • வ‌ரேண்ய‌ம்: சிற‌ந்த‌
 • ப‌ர்கோ: பாவ‌ங்க‌ளை அழிக்கும்
 • தேவ‌ஸ்ய‌:::  தெய்வ‌ ச‌க்தி
 • தீம‌ஹி: என்னுள் உறைய‌ட்டும்
 • தியோ: புத்தி
 • யோ: யார்?
 • ந‌:: எங்க‌ள்
 • ப்ர‌சோத‌யாத்: தூண்ட‌ட்டும்

சுருக்க‌மாக‌, எல்லாம் வ‌ல்ல‌ இறை ச‌க்தியே, பிர‌ப‌ஞ்ச‌த்தினை ப‌டைத்த‌ ம‌ஹாச‌க்தியே, எம‌து வாழ்விற்கு ஆதார‌மான‌ ச‌க்தி எதுவோ அது எம‌து துன்ப‌ங்க‌ளை நீக்கி, இன்ப‌த்தினை அளித்து அத‌னுடைய‌ தெய்வ‌ ச‌க்தி எங்க‌ளில் உறைந்து அத‌ன் மூல‌ம் எங்க‌ள் புத்தி தூண்ட‌ப்ப‌ட்டு ந‌ல்ல‌ வ‌ழியில் சென்று ச‌ரியான‌ ஞான‌த்தினை பெறுவோமாக‌ என‌ பொருள் ப‌டுகிற‌து.

எந்த‌ ஒரு ம‌னித‌ன் காய‌த்ரி மந்திர‌த்தினை ஜெபித்து இந்த‌ அர்த்த‌த்தினை ம‌ன‌தி பாவ‌னை மூல‌ம் நிலை நிறுத்துகிறானோ அவ‌ன் ப‌டிப்ப‌டியாக‌ இந்த‌ பிர‌ப‌ஞ்ச‌ ச‌க்தியினை த‌ன‌து மன‌திலும் உட‌லிலும் ஆக‌ர்ஷிக்கும் ஆற்ற‌லைப்பெறுகிறான்.

அடுத்த‌ ப‌திவில் ம‌ன‌த்திரையில் இந்த‌ ப‌வ‌னையினை எப்ப‌டி செய்வ‌து என்ப‌து ப‌ற்றி விரிவாக‌ப் பார்ப்போம்.

Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு