சூஷ்மதிருஷ்டி சாதகன் பெறும் ஆற்றல்கள் (பகுதி 07)


சூஷ்ம திருஷ்டி பற்றி முன்னைய பதிவுகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றைப் படிக்க கீழ்வரும் பகுதிகளைப் பார்க்கவும். 
பகுதி 06

இந்தபதிவில் சூஷ்மதிருஷ்டி சாதகன் பெறும் ஆற்றல்கள் பற்றிப் பார்ப்போம். 

சூஷ்மசாதனையில் சித்திபெற்ற மாணவன் முதலில் பெறும் ஆற்றல் ஆகாயப்பார்வை எனப்படும். இது சூஷ்ம கண்களால் பார்க்கப்படும் பொருட்களில், இடங்களில் வெறுமையாக வேறும் கண்ணிற்கு தோற்றமளிக்கும் இடங்கள் கூட புகை மண்டலங்களாக காட்சி அளிக்கத்தொடங்கும். பௌதீகப்பொருட்களை சூழ தடிப்பான ஒரு மண்டலம் இருக்கக்காண்பான். உதாரணமாக ஒருவரை நீங்கள் சூஷ்ம திருஷ்டியில் உருவகப்படுத்தும் போது முதலில் அவரது பௌதீக உருவம் மறைந்து படிப்படியாக அவரது பிராண சரீரம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதை மேலும் ஏகாக்கிரமாக பார்க்கும் போது மேலும் அதன் தன்மைகள் பற்றிதெரிய வரும். இப்படி எந்தப்பொருளினதும் சூஷ்ம பிராண சரீரத்தினை காணும் ஆற்றல் வரும். இது சூஷ்ம திருஷ்டி சாதகன் பெறும் முதலாவது ஆற்றலாகும். இதன் படி சூஷ்ம உலகில் வாழும் தேவதைகள், இறந்த உடலைச் சூழ உள்ள ஆவிகள் என்பனவும் அவனது காட்சிக்கு தெரியும். 

அடுத்த ஆற்றல் தூரத்தில் உள்ள பொருட்களை உருவகப்படுத்தும் போது அவை உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் மிக அருகில் கண்களால் காணும் ஆற்றல் வரும். அதாவது தூரதிருஷ்டி கண்ணாடி - பைனார்குலர் மூலம் காணுவது போல் காட்சிகள் தெரியும். அணுக்களின் அசைவும் தெரியும். இதுவும் சூஷ்ம திருஷ்டி சாதகன் பெறும் ஒரு ஆற்றலாகும். 

அடுத்த ஆற்றல் பிராண உலகத்தினையும் மானச உலகத்தினையும் காணும் ஆற்றலாகும். இந்த ஆற்றலைப் பெற்றுவிட்டால் தேவருலகில் உள்ள ஆன்மாக்களுடன், தேவதைகளுடன் நேருக்கும் நேர் தொடர்பு கொள்ளும் ஆற்றலை சாதகன் பெறுவான். இப்படி பிராண மானச உலகங்களை காணும் ஆற்றல் பெற்றவர்களே பிரபஞ்ச பேரேடான ஆகாய மனத்துடன் தொடர்புகொள்ளும் ஆற்றலைப் பெறுவான். குறிப்பாக மானச உலகினை கண்டு அதில் குறித்த ஒருவரை ஏகாக்கிரம் செய்து அவரது கடந்த காலத்தினை அறியவேண்டும் என்று சகஸ்ரார ஜோதியினை செலுத்த அவரது கடந்த காலம், கடந்த பிறவி வரை திரைப்படக்காட்சி போல் தெரிய ஆரம்பிக்கும். 

இதைப்போல் எதிர்காலத்தினையும் அறிந்து கொள்ளலாம், இதுவே திரிகால ஞானம் எனப்படும் சித்தியாகும். திரிகாலஞானம் சூஷ்ம திருஷ்டியின் முன்னேறிய சாதனையாகும். 

இதைப்போல் கிரகங்களின் அமைப்பும் செயற்பாடு என பலவிடயங்களை சாதகன் தனது குருமூலமும் சிந்தித்தறிந்தும் தெரிந்து கொள்ளலாம். 

அடுத்த பதிவில் திரிகால ஞான சாதனை எப்படி செயற்படுகிறது என்பதனை சாதனை முறையுடன் பார்ப்போம். 

Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு