ஈஸ்வரப்பட்ட மகரிஷி உபதேசம்


கண்டொன்று கதைப்பார் காணாமல் பல கதைப்பார் 
உண்டென்ற உண்மையை உன்னுள்ளே ஊன்றிப்பார் 
விண்ணுலகம் சென்றுதான் விளங்க வேண்டும் 
பலவேன்றால் பக்திஎன்ற வழிதனை படித்ததன் பொருள் என்ன? 

--- ஸ்ரீ ஈஸ்வர பட்ட மகரிஷி ---

Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு