அமிர்த உபதேசம் - 02: வியாதிகள் நீக்கம்


தம்மிடம் உள்ள நோய்கள் நீங்க வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களுக்கு!

எனக்கு வியாதியில்லை என்பதனை தொடர்ச்சியாக மந்திரம் போல் கூறி வரவேண்டும், (இதன் அர்த்தம் மருத்துவர் தந்த மருந்துகளை நிறுத்த வேண்டும் என்பதல்ல! நோயை மனத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பது மட்டுமே!) வியாதி குறைந்து மறையும். 

உடலில் வலி எங்காவது வந்தவுடன், வைத்திய பரிசோதனையின் பின்னர் மனம் வியாதி வந்துவிட்டதாக நம்ப ஆரம்பிக்கிறது! இது வியாதிக்கு உயிர் கொடுக்கும் செய்முறையாகும். மனம் எனக்கு வியாதியில்லை என்று திரும்ப திரும்ப சொல்வதால் மனம் வியாதியை நம்பாதே என்று உடலுக்கு கூறுகிறது. உடல் மனம் கூறுவதை ஏற்றால் வியாதி குணமாகிறது. 

மனம் விலகினால் வியாதி குணமாகும்!

Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு